Ochrana osobných údajov

Informačné memorandum

Týmto dokumentom vám ako dotknutej osobe poskytujeme informácie a poučenie o vašich právach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, známeho pod označením "General Data Protection Regulation", so skratkou "GDPR". 

OBSAH 

1. Správca osobných údajov
2. Aké osobné údaje spracúvame
3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú
4. Práva a ich uplatnenie
5. Účel spracúvania osobných údajov
6. Právny základ spracúvania osobných údajov
7. Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame
8. Ako dlho údaje uchovávame


1. Správca osobných údajov

Sme spoločnosť Blue step spol. s r.o.., so sídlom Kráľovská 906/43, 927 01 Šaľa, IČO 36271608, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave (ďalej len„správca“) a sme správcom vašich osobných údajov.


2. Aké osobné údaje spracúvame

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých ste vy, ako dotknutá osoba, identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, závisí od účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar či službu, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom formulári označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). 

V prípade firemného zákazníka vyžadujeme aj identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo.

Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar doručiť. Efektívnu komunikáciu si dnes bez emailovej adresy ťažko predstaviť, preto pre účely predaja tovaru/služieb a súvisiacej komunikácie, potrebujeme aj vašu emailovú adresu. Telefónne číslo  potrebujeme aj preto, aby vás mohol kontaktovať kuriér a dohodnúť sa s vami, ak vás nezastihne na vašej adrese alebo vám môžeme zaslať informáciu o doručení tovaru a pod.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.


3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás. Osobné údaje ste vyplnili vo formulári na webovej stránke, alebo sú  uvedené na zmluvách, prípadne ste nám ich zaslali alebo poskytli v rámci vzájomnej komunikácie, alebo sme ich odvodili z iných údajov, ktoré ste nám poskytli.


4. Práva a ich uplatnenie

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť rôzne vaše práva.

Informujte nás e-mailom na bluestep @ bluestep.sk  a my vašu požiadavku spracujeme . Alternatívne nám môžete zaslať vašu požiadavku poštou na adresu uvedenú v bode 1. Správca osobných údajov.

Právo odvolať súhlas  

Ak ste udelili súhlas na použitie osobných údajov, môžete ho odvolať kedykoľvek bez udania dôvodu. 

Právo na opravu

Ak vaše údaje uložené v objednávke alebo registrácii nie sú presné či správne, môžete ich kedykoľvek opraviť telefonicky alebo emailom.

Právo na výmaz a obmedzenie spracovania

Môžete nás požiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy).

Ďaľšie práva

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte aj ďaľšie práva. Sú to najma právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (právo byť zabudnutý).


5.     Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • doručovanie vami objednaného tovaru a súvisiacich náležitostí
 • kontaktovanie prostredníctvom telefónu v súvislosti s vašimi objednávkami, pohľadávkami, s obchodnými alebo inými ponukami, v súvislosti s prieskumami o produktoch alebo spokojnosti zákazníkov
 • zasielanie newsletrov obchodnej a neobchodnej povahy prostredníctvom emailov
 • zasielanie katalógov, listinných správ, informácií
 • kontaktovanie prostredníctvom SMS správ
 • spotrebiteľské súťaže
 • evidencia osobných údajov pre plnenie si povinností vyplývajúcich z platných zákonov 


6. Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli buď priamo v zmluve, alebo prostredníctvom formulára na našej webovej stránke, telefonicky alebo iným vierohodným spôsobom (napr. listom alebo e-mailom). Súhlas, ktorý ste nám poskytli na marketingové účely, je dobrovoľný a jeho poskytnutie nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou. Nemôžeme podmieňovať zmluvné plnenie udelením tohto súhlasu.


7. Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre vlastné účely. K vašim údajom však môžu mať prístup aj ďalšie subjekty - naši obchodní partneri ( sprostredkovatelia), ktorí nám zabezpečujú služby pre našu prevádzku. 

Napríklad to môžu byť externé spoločnosti ako sú kuriérske spoločnosti, spoločnosti ktoré spravujú naše softwarové systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti.

S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktne pravidlá ochrany osobných údajov.


8. Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým ho máte zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania obchodnej komunikácie na vašu emailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. 

V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu,  popisaného v kapitolách Účel spracúvania osobných údajov a  Právny základ spracúvania osobných údajov uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

 


 • Masmi
 • Ott-Lite
 • Nasli
 • Blue Step
 • Nasli Vision Friendly
 • Organic