Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) spoločnosti Blue step spol . s r.o.

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Blue step spol. s r.o., IČO 36271608, IČ DPH SK2022012773, so sídlom Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Trnave, Oddiel Sro, vložka číslo 17104/T, ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby a/alebo licenčného oprávnenia (ďalej len "predávajúci") a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci ").

V prípade, kedy spoločnosť Blue step spol. s r.o. vystupuje ako poskytovateľ, poskytuje služby a/alebo licenčné oprávnenie podľa svojej aktuálnej ponuky jednotlivým kupujúcim podľa ich požiadaviek za cenu a podmienok uvedených u konkrétnej ponuky služby a/alebo licenčného oprávnenia, pričom sa vo vzťahu k príslušnej zmluve uplatnia tieto VOP, ak nebude uvedené inak.
  

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.


Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
  

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákonov v platnom a účinnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.  

Podnikateľom sa rozumie :
• osoba zapísaná v obchodnom registri,
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a
• osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu .

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
  

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.


Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak .

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho . Vzniknutú zmluvu (včítane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov . Pre výnimku z tohto postupu pozri bod V. Objednávanie.


Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.


Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté prípady, keď kupujúcim bude spotrebiteľ a bude mať zvyčajné bydlisko v inom štáte ako Slovenskej republiky a voľba práva alebo prorogácie súdu nebudú prípustné.

 

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
  

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď ) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
  

II . Bezpečnosť a ochrana informácií

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

Prečítajte si prosím kompletné informácie o ochrane a spracovaní vašich osobných údajov v Informačnom memorande o ochrane osobných údajov.

  

 III . Prevádzková doba

Objednávky cez internetové obchody predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni
  

IV . ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tj vrátane DPH, popr . všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.
  

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
  

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
  

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi :
• prostredníctvom elektronického obchodu na
www.nastrojezdravia.sk z ( ďalej len "e-shop" )
• elektronickou poštou na adrese bluestep@bluestep.sk a info@bluestep.sk
• osobne v prevádzkach predávajúceho
• telefonicky

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod .

 

VI . Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade s platným zákonom odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa rozhodne spotrebiteľ využiť toto právo, musí odstúpenie od zmluvy doručiť predávajúcemu najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru. Predávajúci má právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.
  

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu :
 Blue step spol . s r.o.
 Kráľovská 796/43
 927 01 Šaľa
  

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal . V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.
  

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 30 dní od odstúpenia.


 Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a.      na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom započaté pred uplynutím lehoty  14 dní od prevzatia plnenia

b.      na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

c.      na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

d.      na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,

e.      na dodávku novín, periodík a časopisov,

f.       spočívajúcich v hre alebo lotérii,

     
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup .


 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho .


Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, uplatní sa príslušné ustanovenie zákona obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. Predávajúci uvádza, že kupujúcemu môže byť ponúknutá dohoda o ukončení kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je ohodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady .
  

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov).
  

VII . platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
1.platba v hotovosti pri nákupe,
2.platba vopred bankovým prevodom,
3.na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
4.platba na faktúru so splatnosťou

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim .

 

VIII . dodacie podmienky

Osobný odber:

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Zasielanie prepravnou službou - SR:

Tovar je možné kupujúcemu zaslať kuriérskou službou, alebo po dohode Slovenskou poštou. Kuríer bežne dodáva zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

 

poštovné:

Preprava Slovenskou poštou:

hodnota objednávky do 40 Euro včítane DPH kupujúcemu je účtované poštovné 2,99 Euro včítane DPH. Hodnota objednávky nad 40 Euro včítane DPH kupujúcemu nie je účtované poštovné.

 

Preprava kuriérom:

 

hodnota objednávky do 40 Euro včítane DPH kupujúcemu je účtované poštovné 2,99 Euro včítane DPH. Hodnota objednávky nad 40 Euro včítane DPH kupujúcemu nie je účtované poštovné.


balné:

Balné sa týka len predaja lineárnych trubicových žiariviek. Balné v hodnote 8 Euro včítane  DPH je účtované iba vtedy, ak nepresiahne počet objednaných lineárnych trubicových žiariviek 25 ks .

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice ) podľa priloženého prepravného dodacieho listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

 

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu bluestep@bluestep.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
  

 IX . záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými a účinnými právnymi predpismi SR . Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad (podrobnosti pozri Reklamačný poriadok).
  

 X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 29.10.2013 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia .

 


  • Masmi
  • Ott-Lite
  • Nasli
  • Blue Step
  • Nasli Vision Friendly
  • Organic